Historie spolku

Jsme spolek sdružující fyzické osoby se zájmem o vlastivědu jižního Valašska a naším posláním je podpora činnosti Městského muzea Valašské Klobouky. Jsme neziskovou organizací, která navazuje na činnost muzejní společnosti, jež vznikla ve Valašských Kloboukách v roce 1933 a ještě téhož roku založila městské muzeum.
Během 30. let dvacátého století vytvořili členové společnosti tak rozsáhlé sbírky, že na nich dodnes stojí muzejní sbírkový fond. Koncem roku 1952 muzejní společnost „zanikla“, muzeum se stalo okresním a členové společnosti se sdružili v osvětové komisi valašskoklobouckého okresního národního výboru. Koncem roku 1975 převzalo valašskokloboucké muzeum Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, ke zpětnému předání muzea do správy města Valašské Klobouky došlo k 31.12. 1993.

Novodobá historie našeho spolku se začala psát v září 1999, kdy bylo ustaveno valnou hromadou občanské sdružení Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách. Sdružení se snažilo navázat na činnost někdejší muzejní společnosti a jeho hlavním cílem se stala pomoc muzeu při plnění jeho poslání, především v oblastech sbírkotvorné a dokumentační práce, organizace kulturních akcí a osvětové činnosti (publikace, besedy, přednášky).

V první řadě jsme se soustředili na obnovení ediční muzejní činnosti, což se podařilo hned následujícího roku, kdy ve spolupráci s Městským muzeem Valašské Klobouky vyšlo první číslo obnovených Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka. Do roku 2016 se nám podařilo vydat celkem šestnáct ročníků tohoto sborníku. Naši ediční činnost jsme dokonce rozšířili o knižní edici Laterňa. Její první svazek vyšel v roce 2010 pod názvem „Klobucký rok“.

Důležitým bodem osvětové činnosti je i každoroční cyklus přednášek obsahově zaměřených na historii a život v regionu ve všech dobových souvislostech. Přednášky jsou určeny jak pro studenty místních škol, tak pro širokou veřejnost.

S rokem 1999 je spjat i další milník našeho spolku, a to pozvání ke spolupořadatelství Valašského mikulášského jarmeku. Nabídky se nám dostalo od zakladatelů tohoto počinu – ČSOP Kosenka a národopisného souboru Dúbrava. V prosinci roku 1999 jsme se tak i my stali poprvé spolupořadateli této významné akce a jako první z mnoha dalších spolků jsme rozšířili řady původních organizátorů.

V roce 2016 dochází k důležité formální změně, která završuje transformaci původního občanského sdružení na spolek, jak to vyžadují současné právní normy. Dne 7. 4. 2016 byly schváleny členskou schůzí nové stanovy spolku, které mění jeho název na Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách.

Přesto, že se změnila jak právní forma, tak název našeho spolku, náš hlavní cíl je neměnný: nadále chceme pomáhat valašskoklobouckému muzeu v plnění jeho poslání.